โครงสร้างบุคลากร


แผนผังรูปผู้ปฏิบัตงานครูที่ปรึกษา

(รูป ผอ.)
นายมะณู  คุ้มกล่ำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

(รูป)
นายนิธิศศักดิ์  น้อยรูปเรา

รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
(รูป)
นางสาวณัฐปาลิน  ทักษิณวงศ์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รูป
1.นางพัชราพร  กล้าหาญ
2.นายภีรภัท                     
3.นางสาวชฎาธร  อ้นอารี 
 4.นางกุลนรี  วังอาจ           


เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น